Հատուկ ծառայությունները սահմանադրական ժողովրդավարության կայացման պայմաններում (ՌԴ օրինակով)
Քաղաքացիական հասարակությունը զարգանում է կոնֆլիկտային իրավիճակների համատեքստում: Հակամարտությունները կարող են լինել կայուն և տևական, կրկնվող, բայց և կարող են լինել իրավիճակային և կարճաժամկետ: Սակայն այդ խնդիրների «մոռացությունը» հանգեցնում է հասարակության մեջ հակասությունների սրման: Թե՛ Ռուսաստանում, և թե՛ արտասահմանյան երկրներում շարունակում են առաջանալ բախումներ տարբեր ազգությունների և տարածքային խմբերի ներկայացուցիչների միջև: Եվ այստեղ անհրաժեշտություն է առաջանում ձեռնարկել իրավական և սոցիալական բնույթի բարդ միջոցառումներ:
Առավել կարևոր նշանակություն ունեն քաղաքացիների իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացումը, բախումների կանխարգելման համար իրավական ընթացակարգերի խիստ պահպանումը, բանակցություններ վարելու ունակության և հմտությունների ձևավորումը, հասնել համաձայնեցված որոշումների և փոխզիջումների, կայուն պայմանավորվածությունների և դրանց պահպանմանը, կոնֆլիկտային իրավիճակները կանխելու համար հատուկ իրավական ակտերի ընդունումը (օրինակ, ՌԴ նախագահի հրամանագիրը ազգամիջյան համաձայնություն ապահովելու մասին), օրենքի բախման հայեցակարգի հիման վրա տարաձայնությունների և վեճերի կարգավորման ընթացակարգերի կատարելագործումը, իրավաբանական կոնֆլիկտաբանության կարգավորման բնագավառում մեթոդաբանության և մեթոդիկայի մշակման վերսկսումը:
Իր գործունեության ընթացքում ՌԴ սահմանադրական դատարանը բացահայտում է հիմնական օրենքի սահմանադրաիրավական նշանակությունը և նշում է, որ իրավակիրառ պրակտիկայում բացառվում է ցանկացած այլ պաշտոնական մեկնաբանություն: Դատարանի ցանկացած որոշման մեջ՝ կապված սահմանադրական վերահսկողության իրականացման հետ, առանձնահատուկ նշանակություն ունի դրա իրավական հիմքը՝ էությունը, եզրակացությունների աղբյուրը տվյալ գործի վերաբերյալ: ՌԴ սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումն այս կամ այն հարցի շուրջ անփոփոխ չէ: Այս կարգը չի հակասում ՌԴ սահմանադրությանը: Այս խնդրի շուրջ նման մոտեցում կա նաև այլ երկրներում: ԱՄՆ գերագույն դատարանը, Գերմանիայի դաշնային սահմանադրական դատարանը և սահմանադրական վերահսկողության այլ մարմիններ վերանայել են նրանց կողմից ձևակերպված հայեցակարգերը փոփոխված պայմաններում: Նման վերանայումը սահմանադրական օրինականության խախտում չէ: Ընդհակառակը, այն ծառայում է սահմանադրության մեկնաբանության հստակեցման համար, և, համապատասխանաբար, սահմանադրական օրինականության ամրապնդմանը նոր իրավիճակում: Միևնույն ժամանակ, սահմանադրական օրինականության ամրապնդման գործընթացներն իրենց ազդեցությունն են թողնում հասարակության քաղաքական համակարգի զարգացման վրա:
Գիտական գրականության և տարբեր երկրների օրենսդրության մեջ սահմանադրական դատարանը այլ կերպ է սահմանվում, բայց ամենուր այն դիտվում է որպես դատական իշխանության առավել կարևոր մարմիններից մեկը, որպես սահմանադրության գերակայությունն ապահովելու կարևորագույն միջոց: Բոլոր գոյություն ունեցող քաղաքական համակարգերում սահմանադրական դատարանը հանդիսանում է սահմանադրական վերահսկողության և վերահսկողության գերագույն մարմին: ՌԴ սահմանադրական դատարանն իրականացնում է դատական իշխանություն՝ նստաշրջաններում քննարկելով միջազգային պայմանագրերի և նորմատիվ ակտերի սահմանադրականության վերաբերյալ գործերը. իրավակիրառ պրակտիկայի սահմանադրականության վերաբերյալ գործերի վերանայում և կարծիքների պատրաստում՝ օրենքով սահմանված դեպքերում:
Ռուսաստանի գործող սահմանադրությունը և «ՌԴ սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ» դաշնային սահմանադրական օրենքը ստեղծեցին ամուր և կայուն նորմատիվային հիմք սահմանադրական դատարանի գործունեության համար: Նախ, սահմանադրական դատարանը ազգային սահմանադրության առանցքային պահապանն է, առաջին հերթին՝ դրանում ամրագրված հիմնարար արժեքները: Դրանք ներառում են՝ մարդու և քաղաքացու իրավունքները, պետական անկախությունը, ինքնիշխանությունը և հայրենիքի միասնությունը, հանրապետական պետական համակարգը, ֆեդերալիզմ և ժողովրդավարությունը, ռուսական պետականության սոցիալական և իրավական բնույթը, քաղաքացիական խաղաղությունն ու ներդաշնակությունը, երկրի բարեկեցությունն ու բարգավաճումը:
Երկրորդ, սահմանադրական արժեքները ձևավորում են համակարգային միասնություն, ուստի, սահմանադրական դատարանի առավել կարևոր խնդիրներն են՝ պահպանել այդ արժեքների հավասարակշռությունը և պահպանել դրանց սահմանադրական պաշտպանության համաչափության սկզբունքը: Նման համամասնության ապահովումը հատկապես կարևոր է այն դեպքերում, երբ ընդհանուր բարիքի սահմանադրական արժեքները պաշտպանելու համար որոշվում է մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հարցը:
Երրորդ, սահմանադրությունը ոչ մի պարագայում սառեցված, միանշանակ և բառացի տեքստ չէ: Դա մի փաստաթուղթ է, որը որպես անընդհատ փոփոխվող քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական աշխարհի հիմնական նորմատիվային հիմք պետք է ապրի և իրագործվի այս աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունների համատեքստում:
Սահմանադրական հեղափոխության արդյունքում 1993 թվականի դեկտեմբերի 12-ին հանրաքվեով ընդունված ՌԴ սահմանադրությունը իրենից ներկայացնում է ռուսական հասարակության նոր սոցիալական ընտրության փաստաթուղթ՝ ի նպաստ ժողովրդավարության, ազատական արժեքների և մարդու իրավունքների: ՌԴ սահմանադրության գլխավոր նպատակը նոր ուժային մեխանիզմի ստեղծումն էր, ինչը զգալիորեն ամրապնդեց նախագահական իշխանությունը և գործադիր ճյուղը: Բայց պետության և քաղաքացիական հասարակության միջև փոխգործակցության բնագավառում սահմանադրական դրույթները հստակ կերպով սահմանել են առավել կարևոր ժողովրդավարական սկզբունքները: ՌԴ սահմանադրությունը նախատեսում է քաղաքական բազմազանություն և բազմակուսակցական համակարգ, օրենքի առաջ հասարակական միավորումների հավասարություն, լրատվամիջոցների ազատություն, գրաքննության արգելք, հավաքների ազատություն, միավորումների իրավունք, այդ թվում՝ արհմիություններ ստեղծելու իրավունք՝ իրենց շահերը պաշտպանելու համար, հասարակական միավորումների գործունեության ազատություն, խաղաղ հավաքների ազատության իրավունք:
ՌԴ սահմանադրությունը, որը վերջին տարիներին ենթարկվել է վերանայման, փոխեց դրա իմաստն ու նշանակությունը. կատարվեց անցումը պայմանագրային ֆեդերալիզմից դեպի սահմանադրական, ստեղծվեց նոր վարչատարածքային բաժանում, փոխվել է դաշնության սուբյեկտների կարգավիճակը, վերանայվել է դաշնային ժողովի դաշնության խորհրդի կազմավորման կարգը, ներդրվեց սահմանադրությամբ չնախատեսված նոր մարմին՝ պետական խորհուրդը, դատական իշխանությունը, դատախազության և ներքին գործերի մարմինները ենթարկվել են արմատական բարեփոխումների, ընդլայնվել են նախագահի լիազորությունները, փոխվեց քաղաքական կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների կարգավիճակը, կտրուկ կերպով փոխվել է ընտրողական համակարգը:
Ներկայումս անվտանգության ծառայությունները հանդիսանում են անթափանց բյուջե ունեցող պետական ամենափակ կառույցներից մեկը: Խորհրդային տարիներից ի վեր Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները պահպանում էին իրենց աշխատակիցներին պետական և հասարակական կազմակերպություններ ներկայացնելու մարդու իրավունքների ոտնահարման, արտադատական սպանությունների պրակտիկան: Ռուսաստանում անվտանգության ծառայություններն իրականում իրականացնում են ոչ թե ազգային անվտանգության գործառույթներ, այլ զբաղվում են սեփական ժողովրդի ավտորիտար կառավարության պաշտպանիչ գործունեությամբ: Ազգային անվտանգությունը պետք է կապված լինի պետության առանձին քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հետ:
Ընդհանուր առմամբ, կան 4 հիմնարար գործառույթներ, որոնք հատուկ ծառայությունները պետք է կատարեն` անկանխատեսելի ռազմավարական սպառնալիքների կանխում, երկարաժամկետ ռազմավարական գնահատականների իրականացում, աջակցություն պետական քաղաքականության զարգացման վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս, տեղեկատվության, դրա աղբյուրների, մեթոդների ու դրանց ստացման միջոցների գաղտնիության ապահովում:
Ինչպես նշում է Բորնը, հետախուզական ծառայության քաղաքականացումը կարող է լինել այն դեպքում, եթե` հետախուզությունը ծառայում է քաղաքական գործիչների, այլ ոչ թե քաղաքական որոշումների շահերին, իշխանությունները կարող են հետախուզական տվյալների ճշգրտումներ կատարել, հետախուզական ստորաբաժանումները կազմակերպվում են որոշ քաղաքական նպատակները հետապնդելու համար, հատուկ ծառայությունների ղեկավարները նշանակվում են քաղաքական ուժերի կողմից կամ անդամակցում են որոշ քաղաքական կուսակցությունների:
Ռուսաստանի Սահմանադրության փոփոխություններով «ելցինյանը» վերածվեց «պուտինյանի», և թղթի վրա արտացոլեց քաղաքական ռեժիմի ավանդապաշտ պահպանողական գաղափարական շրջանակը: Նոր սահմանադրության առանցքային բաղադրիչը Վլադիմիր Պուտինի ժամկետների «զրոյացումն» էր՝ նրա համար երկիրը կառավարելու հնարավորությունը երկարաձգել մինչև 2036 թվականը: Սակայն փոփոխությունների քվեարկությունը ցույց տվեց, որ իշխանություններն այլևս չեն կարող իրենց հույսը դնել հասարակության անվերապահ աջակցության վրա : Ցանկալի արդյունք ապահովելու համար մեծ ջանք և հնարքներ են պահանջվում: Ըստ էության, ռուսական հասարակությունում սահմանադրության մեջ փոփոխությունների ընդունման կողմնակիցները մի փոքր ավելի շատ էին, քան դրան դեմ արտահայտվողները: Քվեարկությունից 1 ամիս առաջ սահմանադրության փոփոխության օգտին գերակշռությունը շատ համոզիչ չէր:
2020 թվականը ցույց տվեց, որ իշխանությունները պատրաստվում են կիրառել և զարգացնել սահմանադրության մեջ փոփոխությունների քվեարկության ընթացքում ձեռք բերված փորձը: Կուրսկի և Յարոսլավլի մարզերում կիրառվել էր էլեկտրոնային քվեարկություն: Այս միջոցառումները գործնականում որևէ կերպ չեն ազդել ընտրողների մասնակցության վրա՝ միևնույն ժամանակ զգալիորեն սահմանափակելով ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքների նկատմամբ հասարակական վերահսկողության հնարավորությունը: Բացի այդ, ըստ «Голос»-ի փորձագետների գնահատականների՝ վերահսկողության համար անհրաժեշտ դիտորդների թիվը պետք է ավելացվեր առնվազն 3-4 անգամ: Երեք օրվա քվեարկությունն էլ ավելի դժվարացրեց ընտրությունների նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությունը: Ըստ փորձագետների, մարզերի ղեկավարների ընտրությունները ցույց տվեցին նույն միտումները, ինչ նախորդ տարիներին:
Կորոնավիրուսային համավարակը Ռուսաստանում դարձել է ոչ բարենպաստ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատթարացման հիմնական գործոնը: Համավարակը և դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքները կարանտինի գագաթնակետին՝ 2020 թվականի գարնանը, արագացրեցին Վլադիմիր Պուտինի, պետության և, ընդհանուր առմամբ, իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների վարկանիշների անկմանը:
Համավարակի սկիզբը համընկավ նավթի գների հերթական անկման և ռուբլու արժեզրկման հետ: Այս ամենը մեծապես վախեցրեց և ապակողմնորոշեց մարդկանց: Մարտ-ապրիլ ամիսներին կտրուկ կերպով նվազեցին ընթացիկ և ապագա վիճակի վերաբերյալ բոլոր գնահատականները, իսկ խոշոր քաղաքներում կային առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մեծ պահանջարկ: Մայիս-հունիս ամիսներին ամրապնդվեցին աշխատավարձերի և աշխատանքային շաբաթների սկզբնական կրճատումներով: Եվ, որպես հետևանք, ապրիլ-հունիս ամիսներին հաստատման և վստահության վարկանիշները ռեկորդային կերպով նվազել էին: Սակայն ամռանը անկումը դադարեց, իսկ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին տրամադրությունը սկսեց բարելավվել: Բնականոն կյանքին վերադառնալն ինքնին բարենպաստ և հանգստացնող ազդեցություն ունեցավ հասարակական տրամադրությունների վրա:
Ամենակարևոր իրադարձությունը Ալեքսեյ Նավալնու թունավորումն էր: Տեղի ունեցածի առավել հավանական վարկածը Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից ընդդիմությանը գլխատելու հնարավոր փորձն է և մեկընդմիշտ լուծել ռեժիմի նկատմամբ կազմակերպականորեն ձևավորված ցանկացած դիմադրության խնդիրը: Այս կամ այն կերպ Նավալնու ապաքինումը Ռուսաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ հիմնովին նշագրեց նոր ժամանակաշրջան. այս գործչի թունավորման փաստը հանգեցրեց էլ ավելի մեծ ճգնաժամի պուտինյան վերնախավի և Արևմուտքի հարաբերություններում: Այնուամենայնիվ, կարևոր է հասկանալ, որ Արևմուտքում Նավալնիի թունավորումը ավելի սուր է ընկալվում, քան Ռուսաստանում, իսկ երկրում և արտերկրում նրա քաղաքական կշռի գնահատականները մեծապես տարբերվում են: Արևմուտքի դիրքորոշումը գործնականում չի ազդում այս միջադեպի վերաբերյալ ռուսների զանգվածային ընկալումների վրա: Թունավորումից շատ առաջ Նավալնին ամենահայտնի ռուս քաղաքական գործիչներից մեկն էր: Վերջին 5-6 տարիների ընթացքում նա եղել է այն 10 քաղաքական գործիչներից մեկը, ովքեր վայելում են ռուսների ամենամեծ վստահությունը: 55%-ը չի վստահում այն տեղեկություններին, որ Նավալնին դիտավորյալ կերպով է թունավորվել, 47%-ը դժվարանում է պատասխանել այն հարցին, թե ով կարող է կանգնած լինել հանցագործության հետևում (չնայած այն հանգամանքին, որ 30%-ը կարծում է, որ դա արվել է «ներկայիս կառավարության» կողմից, իսկ 8%-ը սովորական կերպով թեքվում են դեպի ԱՄՆ, Արևմուտք, արևմտյան հատուկ ծառայություններ):
Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակարգի դեմ Բելառուսում բողոքի ցույցերը դարձել են ևս մեկ չափազանց կարևոր պատմություն թե՛ Ռուսաստանի հասարակական կարծիքի, թե՛ կառավարման վերնախավի համար, որն ակնհայտորեն ուղղված է հետագա «ինտեգրման» գործընթացներին: Ռուսաստանի իշխանությունների վարքագիծը, որոնք սատարում էին Լուկաշենկոյին, խոսում է ոչ միայն երկու ավտոկրատների համերաշխության մասին: Մոսկվան դեռ չի գտել Լուկաշենկոյին փոխարինելու իր թեկնածուին: Ավելին, այն պայմաններում, երբ երկրում իրական քաղաքացիական պատերազմ է ընթանում, Կրեմլի ցանկացած «փոխարքա» Բելառուսի քաղաքացիական հասարակության կողմից ընկալվում էր որպես օկուպանտ:
Այս իրավիճակում Կրեմլի համար Լուկաշենկոյին տեղեկատվական, դիվանագիտական և քաղաքական աջակցությունը դարձել է ավելի քիչ ծախսատար տարբերակ, ով կորցնելով Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև մանևրելու կարողությունը, պարզապես ինքնին անցնում է Պուտինի ձեռքը: Բացի այդ, Կրեմլը, ըստ երևույթին, ստիպված էր անվերապահորեն աջակցել Լուկաշենկոյին՝ վախենալով բելառուսական բողոքական «վարակի» հնարավոր տարածումից:
Շատ հարցերի շուրջ Ռուսաստանի հասարակական կարծիքի կողմից իրավիճակի ընկալումը պարզվեց, որ տարասեռ է:
Ընդհանուր առմամբ, Ռուսաստանի հասարակական կարծիքը ցուցաբերում է անտարբերություն բելառուսական իրադարձությունների նկատմամբ և չի ցանկանում հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում հարևան երկրում: Ռուսների մեծամասնությունը ցանկանում են, որպեսզի Լուկաշենկոն մնա Բելառուսի նախագահի պաշտոնում: Բացի այդ, Ռուսաստանում քչերն են այն կարծիքին, որ ցուցարարները ստիպելու են Լուկաշենկոյին հրաժարական տալ: Շատերը կցանկանային, որ հարևան երկրում տիրող քաղաքական ճգնաժամն ավարտվեր բանակցություններով, սակայն իշխանություններից ակնկալվում են միայն մասնակի զիջումներ: Ռուսների 1/3-ը ընդունում է բելառուսական իրադարձությունների զարգացումը համաձայն ուժային սցենարի:
ԳԱՐԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
1442 reads | 23.01.2023
|
avatar

Մուտքանուն:
Գաղտնաբառ:
Copyright © 2023 Diplomat.am tel.: +37491206460, +37499409028 e-mail: diplomat.am@hotmail.com