ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
2015 թ. ապրիլի 23-ին Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում
«1915 թ. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԻ, ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ»

թեմայով գիտաժողովին


Գիտաժողովին հրավիրվում են ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետական գերատեսչությունների, գիտակրթական և գիտահետազոտական հաստատությունների, քաղաքացիական և հասարակական կառույցների այն մասնագետները, ովքեր հետաքրքրված են գիտաժողովի թեմայով:
Գիտաժողովի նպատակն է` պարզել, քննարկել, վերլուծել, գնահատել, իմաստավորել 1915 թ. Թուրքիայում իրականացված ցեղասպանության զոհ դարձած ազգերի՝ հայերի, հույների, ասորիների, իսկ մյուս կողմից, ինչպես նաև թուրքերի, քրդերի հետնորդների այս ոճրագործության ընկալման տեսանկյունները:
Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը:
Նախատեսվում է գիտաժողովի նյութերը տպագրել առանձին ժողովածուով:

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1915 թ. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
1915 թ. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ՀՈՒՅՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍՈՐԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
1915 թ. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
1915 թ. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ԱՅԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
1915 թ. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁևԸ

1. Խոսքային զեկուցումներ

3. Կլոր սեղաններ

ԶԵԿՈՒՅՑ-ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Հոդվածը ներկայացվում է A4 ձևաչափի թղթի վրա` միակողմանի տպված և էլեկտրոնային տարբերակով, էջի եզրերը` 2սմ բոլոր կողմերից, տառատեսակը` հայերենի համար` “Unicode”, անգլերենի և ռուսերենի համար` “Times New Roman”, տողերի միջև հեռավորությունը` 1,5, տառաչափը` 12, միայն վերնագիրը` 14 տառաչափով: Տեքստում չպետք է լինեն տողադարձեր և կրկնակի միջակայքեր:
Հոդվածի ծավալը` մինչև 12 էջ` ներառյալ նկարները, աղյուսակները, գրականության ցանկը և 2 լեզվով ամփոփումները (հայերեն հոդվածների համար` ռուսերեն և անգլերեն, և հակառակը):
Սկզբում տրվում է հոդվածի վերնագիրը` գլխատառերով, այնուհետև` հեղինակի ազգանունը, անվան և հայրանվան սկզբնատառերը, ներկայացվող ԲՈՒՀ-ը կամ կազմակերպությունը, գիտական կոչումը և պաշտոնը: Մեկ տող բաց թողնելուց հետո տրվում է հիմնական տեքստը: Ընդգծումների համար կիրառել շեղատառեր: Տեքստում հղումը կատարել քառակուսի փակագծում` ըստ գրականության ցանկի աղբյուրի (օրինակ` [1, էջ 26]):
Ներկայացվող բոլոր հոդվածները քննարկվելու են գիտակազմակերպչական խորհրդի կողմից: Ուսանող հեղինակների դեպքում հոդվածին պետք է կցվի գիտական ղեկավարի երաշխավորագիրը:
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև ս. թ. ապրիլի 10-ը ուղարկել զեկույց-հոդվածների տեքստը` ըստ վերոնշյալ պահանջների: Մասնակցության անդամավճարը 5000 դրամ է (10 $, 10 €):
Հոդվածներն ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին armkhudoyan@gmail.com
Հարցերի դեպքում զանգահարել 597041 հեռախոսահամարով:
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в работе научной конференции
«Восприятие геноцида 1915 г. со стороны армян, турок и других народов», которая состоится 23 апреля 2015 г. в Армянском Государственном педагогическом университете им Х. Абовяна.

Конференция состоится по адресу: Республика Армения, г. Ереван, ул. Тигран Меци, 17, АГПУ им. Х. Абовяна.
Для участия в конференции приглашаются отечественные и зарубежные специалисты государственных и общественных научных, научно-образовательных и других учреждений и организаций, проявляющих интерес к данной проблеме. Целью конференции является обсуждение и анализ проблемы геноцида, осмысление восприятия и оценок проблемы геноцида 1915 года со стороны армян, греков, ассирийцев, турок и курдов.
Официальными языками конференции являются армянский, русский и английский.
Материалы научной конференции будут опубликованы отдельным сборником. Основные темы конференции:
• Восприятие геноцида 1915 года западными и восточными армянами;
• Восприятие геноцида 1915 года греками и ассирийцами;
• Восприятие геноцида 1915 года турками;
• Восприятие геноцида 1915 года другими народами;
• Религиозные, исторические, политические, психологические и юридические аспекты геноцида 1915 года.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Устная презентация докладов
• Круглый стол
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТАМ СТАТЕЙ-ДОКЛАДОВ:
Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа формата А4, размер шрифта – 12 pt (заглавие – 14 pt), интервал между строчками – 1.5, поля - 2 см со всех сторон, выравнивание по левому краю. Необходимо представить также электронный вариант статьи. Для армянского варианта следует использовать шрифт Unicode, для английского и русского языков - Times New Roman. В тексте не должно быть переносов слов и двойных пробелов между словами. Максимальный объем статьи – 12 страниц, включая графики, фотографии, схемы, список литературы и резюме, которое следует представить на 2-х языках, отличных от языка статьи (например, для статьи на армянском языке резюме должно быть представлено на русском и английском языках). Текст статьи должен начинаться с названия статьи заглавными буквами, затем следуют фамилия автора (авторов), инициалы, научное звание и должность, название учреждения (организации), где выполнено исследование. После интервала в одну строку вводится основной текст. Сноски заключать в квадратные скобки, давать их в алфавитном порядке в соответствии со списком литературы (например [1, стр. 26]). Для подчеркиваний и выделений в тексте использовать bold и italik. К статьям студентов необходимо приложить рекомендательное письмо научного руководителя.
Все представленные статьи будут рецензированы.

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ

Для участия в работе конференции и регистрации необходимо представить до 10-го апреля 2015 года текст статьи-доклада в соответствии с выше указанными требованиями по электронному адресу: armkhudoyan@gmail.com
Регистрационный взнос – 5000 драм (10$, 10 €):

Телефон для справок и дополнительной информации: 37410 59-70-41.

WELCOME LETTER
DEAR COLLEAGUES!

WE ARE PLEASED TO INVITE YOU TO ATTEND THE CONFERENCE:

– “The Genocide of 1915: Perception by Armenians, Turkish and Other Nations”

The Conference will be held at Armenian State Pedagogical University, Yerevan, Armenia

April 23, 2015
• We are delighted to invite all the scholars and experts, as well as specialists of civil and public sectors, involved in respective studies, to participate in the conference.
• The aim of the conference is to discuss, analyze and assess the major issues of relevance.
Conference will provide a unique platform for interdisciplinary and multidisciplinary knowledge exchange. It will offer stirring insights into the most recent research findings from all the possible perspectives introduced through oral presentations and round-tables (conference formats).

The working languages of the conference are Armenian, Russian, and English.

The publication of the sourcebook on the conference materials is assumed to be accomplished.

THE MAIN FIELDS OF THE CONFERENCE SESSIONS ARE:
Perception of the Genocide of 1915 by Eastern and Western Armenians
Perception of the Genocide of 1915 by Geeks and Assyrians
Perception of the Genocide of 1915 by Turkish People and Kurds
Perception of the Genocide of 1915 by other Nations
The Religious, Psychological, Social, Historical, Political and Legal aspects of the Genocide of 1915

Technical requirements for submission:
1. A4 Pages, one-sided paper and electronic versions;
2. Page margins: 2 cm;
3. Lines spacing: single (1.5);
4. Font: for Armenian “Unicode”, for Russian and English “Times New Roman”;
5. Font size: 12; for Headings (titles): 14;
6. Text width alignment;
Document layout: Word document; Maximum volume: 12 pages – including tables, drawings, graphics, references and summaries in two languages (e.g.: for Armenian articles in Russian and in English, and v.v.).
The first line should state the title of the article in uppercase,
The second line: Author’s Last (family) name in full and the initials of the first and middle (patronymic) names,
The third line: the organization or university, academic degree and position.
Then, you should leave a blank row and type the text body.
The references should be introduced in alphabetical order with the number of sources listed in square brackets on the indicated pages e.g.: [1. 26].
As for the papers submitted by students there should be a letter of recommendation signed by the respective academic supervisor and attached to the paper submitted.
All the papers submitted are subject to the discussion and approval by the Council in charge of the conference.

APPLICATION FORM AND CONDITIONS
In order to take part in the conference, please, send the necessary documents listed below not later than April 10, 2015 to the following E-mail address: armkhudoyan@gmail.com
REGISTRATION FEE 5000 (10$, 10 €):

For more detailed information regarding the conference, please contact us:
Tel.: +374+10+597-041, E-mail: armkhudoyan@gmail.com
We look forward to welcoming you at Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University, Address: 17 Tigran Mets ave., Yerevan, Armenia.
We hope that this Conference will be a memorable experience for all of us, and we could promote further and deeper cooperation, develop friendships and support scientific collaborations!

Մուտքանուն:
Գաղտնաբառ:
Copyright © 2023 Diplomat.am tel.: +37491206460, +37499409028 e-mail: diplomat.am@hotmail.com